Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 4 juli 2019 – Openbaar Ministerie, YU, ZV mot AZ

(Mål C-C-510/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i det nationella målet

Ytterligare deltagare i rättegången: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Tilltalad: AZ

Tolkningsfrågor

1.1.    Utgör begreppet ”rättslig myndighet” i den mening som avses i artikel 6.2 i rambeslutet1 ett självständigt unionsrättsligt begrepp?

1.2.    Om fråga 1.1 besvaras jakande: Utifrån vilka kriterier kan det fastställas huruvida en myndighet i den verkställande medlemsstaten utgör en sådan rättslig myndighet och huruvida den europeiska arresteringsorder som myndigheten har verkställt följaktligen utgör ett rättsligt avgörande?

1.3.    Om fråga 1.1 besvaras jakande: Omfattas nederländska Openbaar Ministerie [nederländska åklagarmyndigheten],närmare bestämt Officier van Justitie (den allmänna åklagaren) av begreppet ”rättslig myndighet” i den mening som avses i artikel 6.2 i rambeslutet, och utgör den europeiska arresteringsorder som myndigheten har verkställt följaktligen ett rättsligt avgörande?

1.4.    Om fråga 1.3 besvaras jakande: Kan det anses tillåtet att ursprungliga överlämnanden från en rättslig myndighet, närmare bestämt Overleveringskamer te Amsterdam [utlämningsavdelningen i Amsterdam], prövas enligt artikel 15 i rambeslutet, varvid bland annat den berörda personens rätt att bli hörd samt tillgång till domstolsprövning garanteras, medan en annan myndighet, nämligen åklagarmyndigheten, är ansvarig för kompletteringar med avseende på överlämnanden enligt artikel 27 i rambeslutet, varvid den berörda personen inte garanteras någon rätt att bli hörd samt tillgång till domstolsprövning, vilket utan giltiga skäl leder till en uppenbar motsägelse inom rambeslutet?

1.5.    Om frågorna 1.3 och 1.4 besvaras jakande: Ska artiklarna 14, 19 och 27 i rambeslutet tolkas så, att en åklagarmyndighet som uppträder som verkställande rättslig myndighet, framför allt har en skyldighet att säkerställa den berörda personens rätt att bli hörd samt tillgång till domstolsprövning, innan den kan lämna samtycke till lagföring, utdömande av påföljd eller frihetsberövande av en person med avseende på verkställighet av ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd på grund av ett brott, vilket begicks innan överlämnandet på grund av en europeisk arresteringsorder och som inte omfattas av framställan om överlämnande?

2.    Utgör åklagaren vid Arrondissementsparket Amsterdam (distriktsåklagarmyndigheten i Amsterdam), som genomför artikel 14 i Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie[lag av den 29 april 2004 om införande av rådets rambeslut om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen] den verkställande rättsliga myndigheten i den mening som avses i artikel 6.2 i rambeslutet, vilken ska överlämna den eftersökta personen och kan ge sitt samtycke i den mening som avses i artikel 27.3 a och 27.4 i rambeslutet?

____________

1 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (rambeslutet) (EUT L 190, 2002, s. 1).