Language of document :

Жалба, подадена на 23 юли 2019 г. от Recylex SA, Fonderie и Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 23 май 2019 г. по дело T-222/17, Recylex и др./Комисия

(Дело C-563/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Recylex SA, Fonderie и Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (представители: M. Wellinger, avocat, S. Reinart и K. Bongs, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решение на Общия съд от 23 май 2019 г. Recylex и др./Комисия (T-222/17, EU:T:2019:356) в частта, в която запазва наложената с обжалваното решение1 на жалбоподателите глоба и ги осъжда да заплатят съдебните разноски,

да отмени обжалваното решение в частта, в която налага на жалбоподателите глоба в размер на 26 739 000 EUR,

да намали размера на наложената на жалбоподателите глоба на 5 877 732 EUR с оглед на трите изложени основания или поне до 17 679 141 EUR с оглед само на първото основание, до 13 305 478 EUR с оглед само на второто основание, до 19 099 565 EUR с оглед само на третото основание, до 8 228 824 EUR с оглед на първото и второто основание, на 12 627 958 EUR с оглед на първото и третото основание или на 9 503 913 EUR с оглед на второто и третото основание,

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, включително и тези за производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват следните три основания за жалбата си:

1)    обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, тъй като, първо, мотивите му относно правния тест за предоставяне на частичен имунитет са несъгласувани и неясни, и второ, при прилагането на правния тест е опорочил явно доказателствата и не се е съобразил с правилата за тежестта на доказване,

2)    обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, тъй като правилата за частичен имунитет, предвидени в точка 26, трета алинея от Известието относно сътрудничеството от 2006 г., са неправилно приложени и

3)    обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, и по-специално при прилагането на раздел III от Известието относно сътрудничеството от 2006 г., тъй като Общият съд е приел, че второто предприятие, което е представило доказателства със съществена добавена стойност, не може да заеме мястото на предприятието, което първо е представило такива доказателства, но не отговаря на условията за намаляване на глобата му.

____________

1     Решение C(2017) 900 окончателен на Комисията от 8 февруари 2017 година относно производство по член 101 ДФЕС (дело AT.40018 — Рециклиране на автомобилни акумулатори).