Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. července 2019 Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 23. května 2019 ve věci T-222/17, Recylex a další v. Komise

(Věc C-563/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (zástupci: M. Wellinger, advokát, S. Reinart a K. Bongs, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. května 2019 ve věci T-722/17 v rozsahu, v němž potvrzuje pokutu uloženou navrhovatelkám v napadeném rozhodnutí1 a ukládá navrhovatelkám náhradu nákladů řízení;

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž navrhovatelkám ukládá pokutu ve výši 26 739 000 eur;

snížil výši pokuty uložené navrhovatelkám na 5 877 732 eur na základě všech tří důvodů kasačního opravného prostředku; nebo alespoň na 17 679 141 eur na základě pouze prvního důvodu, na 13 305 478 eur na základě pouze druhého důvodu, na 19 099 565 eur na základě pouze třetího důvodu, na 8 228 824 eur na základě prvního a druhého důvodu, na 12 627 958 eur na základě prvního a třetího důvodu nebo na 9 503 913 eur na základě druhého a třetího důvodu; a

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení tohoto řízení, včetně nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelky tři důvody kasačního opravného prostředku.

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, protože zaprvé jeho odůvodnění je nesoudržné a nejasné, pokud jde o právní kritérium použitelné pro přiznání částečné ochrany, a zadruhé protože při uplatnění právního kritéria byly zjevně zkresleny důkazy a porušena pravidla týkající se důkazního břemene.

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, protože nesprávně vykládá a uplatňuje pravidla týkající se částečné ochrany podle bodu 26 třetího odstavce oznámení o spolupráci z roku 2006.

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, pokud jde o použití oddílu III oznámení o spolupráci z roku 2006, v rozsahu, v němž Tribunál rozhodl, že podnik, který má jako druhý poskytnout důkaz o významné přidané hodnotě, nemůže nahradit první podnik, který takový důkaz poskytl, ale nesplňuje podmínky pro přiznání snížení pokuty.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2017 (C(2017) 900 final) v řízení podle článku 101 SFEU (Věc AT.40018 – Recyklace automobilových baterií).