Language of document :

Appel iværksat den 23. juli 2019 af Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux og Harz-Metall GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 23. maj 2019 i sag T-222/17, Recylex m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-563/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux og Harz-Metall GmbH (ved avocat M. Wellinger og Rechtsanwälte S. Reinart og K. Bongs)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 23. maj 2019 i sag T-222/17 ophæves, for så vidt som den stadfæster den bøde, som appellanterne er blevet pålagt i den anfægtede afgørelse 1 , og pålægger appellanterne at betale sagsomkostningerne.

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den pålægger appellanterne en bøde på 26 739 000 EUR.

Den bøde, som appellanterne er blevet pålagt, nedsættes til 5 877 732 EUR på grundlag af alle tre anbringender; subsidiært nedsættes den til 17 679 141 EUR på grundlag af det første anbringende alene, til 13 305 478 EUR på grundlag af det andet anbringende alene, til 19 099 565 EUR på grundlag af det tredje anbringende alene, til 8 228 824 EUR på grundlag af det første og det andet anbringende, til 12 627 958 EUR på grundlag af det første og det tredje anbringende eller til 9 503 913 EUR på grundlag af det andet og det tredje anbringende.

Kommissionen tilpligtes at betale samtlige omkostninger i denne sag, herunder i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne fremsat tre anbringender:

Den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl, for det første fordi argumentationen er usammenhængende og uklar med hensyn til den retlige test, som finder anvendelse ved indrømmelse af delvis bødefritagelse, og for det andet fordi Retten i den appellerede dom ved anvendelsen af testen foretog en åbenbart urigtig gengivelse af beviserne og tilsidesatte reglerne om bevisbyrden.

Den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl som følge af en forkert fortolkning og anvendelse af reglerne om delvis bødefritagelse i henhold til punkt 26, tredje afsnit, i samarbejdsmeddelelsen af 2006.

Den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl med hensyn til anvendelsen af afsnit III i samarbejdsmeddelelsen af 2006, idet Retten heri fastslår, at en virksomhed, der er den anden til at fremlægge beviser af betydelig merværdi, ikke kan erstatte den første virksomhed, der har fremlagt sådanne beviser, men som ikke opfylder betingelserne for at kunne få nedsat sin bøde.

____________

1 Kommissionens afgørelse af 8.2.2017 (C(2017) 900 final) om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF (Sag AT.40018 – Genanvendelse af batterier til biler).