Language of document :

Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH 23. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 23. mai 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-222/17: Recylex jt versus komisjon

(kohtuasi C-563/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (esindajad: advokaat M. Wellinger, Rechtsanwalt S. Reinart ja Rechtsanwalt K. Bongs)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 23. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas T-222/17 osas, milles jäeti apellantidele vaidlustatud otsusega1 määratud trahv jõusse ja mõisteti kohtukulud välja apellantidelt;

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles määrati apellantidele 26 739 000 euro suurune trahv;

vähendada apellantidele määratud trahvi 5 877 732 euroni kõigi kolme esitatud väite alusel; või vähemalt 17 679 141 euroni ainult esimese väite alusel, 13 305 478 euroni ainult teise väite alusel, 19 099 565 euroni ainult kolmanda väite alusel, 8 228 824 euroni esimese ja teise väite alusel, 12 627 958 euroni esimese ja kolmanda väite alusel või 9 503 913 euroni teise ja kolmanda väite alusel; ning

mõista kõik nii käesoleva menetlusega kui ka Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid kolm väidet.

Vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuna esiteks on selle põhjendused järjekindlusetud ja ebaselged seoses õigusliku kriteeriumiga, mis kehtib osalise kaitse suhtes trahvide eest, ja teiseks on vaidlustatud kohtuotsuses õigusliku kriteeriumi kohaldamisel ilmselgelt tõendeid moonutatud ja tõendamiskoormist reguleerivaid eeskirju eiratud.

Vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuna selles on vääralt tõlgendatud ja kohaldatud 2006. aasta koostööteatise punkti 26 kolmandas lõigus ette nähtud eeskirju, mis reguleerivad osalist kaitset trahvide eest.

Vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi 2006. aasta koostööteatise III jaotise kohaldamisel, kuna kohtuotsuses on leitud, et ettevõtja, kes esitab teisena olulise lisaväärtusega tõendeid, ei saa asuda ettevõtja asemele, kes esitas selliseid tõendeid küll esimesena, kuid kes ei vasta trahvi vähendamiseks vajalikele tingimustele.

____________

1 Komisjoni 8. veebruari 2017. aasta otsus C(2017) 900 final ELTL artikli 101 kohase menetluse kohta (juhtum AT.40018 – autoakude ringlussevõtt).