Language of document :

Valitus, jonka Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux ja Harz-Metall GmbH ovat tehneet 23.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-222/17, Recylex ym. v. komissio, 23.5.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-563/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux ja Harz-Metall GmbH (edustajat: M. Wellinger, avocat, sekä S. Reinart ja K. Bongs, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 23.5.2019 asiassa T-222/17 antaman tuomion siltä osin kuin siinä pysytetään sakko, joka valittajille riidanalaisella päätöksellä1 määrättiin, ja velvoitetaan valittajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä määrätään valittajille 26 739 000 euron suuruinen sakko

alentaa valittajille määrätyn sakon määrää 5 877 732 euroon kaikkien kolmen valitusperusteen perusteella tai ainakin 17 679 141 euroon yksinomaan ensimmäisen valitusperusteen perusteella, 13 305 478 euroon yksinomaan toisen valitusperusteen perusteella, 19 099 565 euroon yksinomaan kolmannen valitusperusteen perusteella, 8 228 824 euroon ensimmäisen ja toisen valitusperusteen perusteella tai 9 503 913 euroon toisen ja kolmannen valitusperusteen perusteella ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittajat vetoavat kolmeen valitusperusteeseen.

Valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe ensinnäkin siksi, että sen perustelut ovat epäyhtenäiset ja epäselvät niiden oikeudellisten kriteerien osalta, joita sovelletaan osittaisen immuniteetin myöntämiseen, ja toiseksi siksi, että kun valituksenalaisessa tuomiossa sovellettiin oikeudellisia kriteerejä, siinä otettiin ilmeisen vääristyneellä tavalla huomioon todisteet ja jätettiin huomiotta todistustaakkaa koskevat säännöt.

Valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, koska siinä tulkittiin ja sovellettiin virheellisesti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annetun vuoden 2006 tiedonannon 26 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisia osittaista immuniteettia koskevia sääntöjä.

Valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe vuoden 2006 tiedonannon III osaa sovellettaessa, kun siinä katsotaan, että yritys, joka esittää toisena todisteita, joilla on merkittävää lisäarvoa, ei voi tulla ensimmäisen tällaisia todisteita esittäneen yrityksen, joka ei täytä sakkonsa alentamiseksi asetettuja edellytyksiä, sijaan.

____________

1 SEUT 101 artiklan soveltamismenettelystä 8.2.2017 annettu komission päätös (C(2017) 900 final) (asia AT.40018 – auton akkujen kierrätys)