Language of document :

Odvolanie podané 23. júla 2019: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019 vo veci T-222/17, Recylex a i./Komisia

(vec C-563/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky): Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (v zastúpení: M. Wellinger, avocat, S. Reinart a K. Bongs, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 23. mája 2019 vo veci T-722/17 v rozsahu, v akom sa ním potvrdzuje pokuta uložená odvolateľkám v napadnutom rozhodnutí1 a ukladá sa im povinnosť nahradiť trovy konania,

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolateľkám ukladá pokutu vo výške 26 739 000 eur,

znížil výšku pokuty uloženej odvolateľkám na 5 877 732 eur na základe všetkých troch odvolacích dôvodov; alebo aspoň na 17 679 141 eur na základe iba prvého odvolacieho dôvodu, na 13 305 478 eur na základe iba druhého odvolacieho dôvodu, na 19 099 565 eur na základe iba tretieho odvolacieho dôvodu, na 8 228 824 eur na základe prvého a druhého odvolacieho dôvodu, na 12 627 958 eur na základe prvého a tretieho odvolacieho dôvodu alebo na 9 503 913 eur na základe druhého a tretieho odvolacieho dôvodu, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania tohto konania, vrátane trov konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľky predkladajú tri odvolacie dôvody.

1.    Napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie, pretože po prvé jeho odôvodnenie je nesúdržné a nejasné, pokiaľ ide o právne kritérium použiteľné na priznanie čiastočnej ochrany, a po druhé pri uplatnení právneho kritéria došlo k zjavnému skresleniu dôkazov a porušeniu pravidiel týkajúcich sa dôkazného bremena.

2.    Napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie, pretože nesprávne vykladá a uplatňuje pravidlá týkajúce sa čiastočnej ochrany podľa bodu 26 tretieho odseku Oznámenia o zhovievavosti z roku 2006.

3.    Napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie pokiaľ ide o uplatnenie oddielu III Oznámenia o zhovievavosti z roku 2006, a to v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol, že podnik, ktorý ako druhý poskytol dôkaz predstavujúci značnú pridanú hodnotu, nemôže nahradiť prvý podnik, ktorý takýto dôkaz poskytol, avšak nespĺňa podmienky na priznanie zníženia pokuty.

____________

1 Rozhodnutie Komisie C(2017) 900 final z 8. februára 2017 (C(2017) 900 final) týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ (vec AT.40018 – Recyklácia automobilových batérií).