Language of document :

Pritožba, ki so jo Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH vložile 23. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 23. maja 2019 v zadevi T-222/17, Recylex in drugi/Komisija

(Zadeva C-563/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (zastopniki: M. Wellinger, avocat, S. Reinart in K. Bongs, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019 v zadevi T-222/17 v delu, v katerem je z njo potrjena globa, ki je bila pritožnicam naložena s spornim sklepom1 , in je pritožnicam naloženo plačilo stroškov;

sporni sklep razglasi za ničen v delu, v katerem je z njim pritožnicam naložena globa 26.739.000 EUR;

globo, ki je bila naložena pritožnicam, zmanjša na 5.877.732 EUR na podlagi vseh treh pritožbenih razlogov, ali vsaj na 17.679.141 EUR na podlagi zgolj prvega pritožbenega razloga, na 13.305.478 EUR na podlagi zgolj drugega pritožbenega razloga, na 19.099.565 EUR na podlagi zgolj tretjega pritožbenega razloga, na 8.228.824 EUR na podlagi prvega in drugega pritožbenega razloga, na 12.627.958 EUR na podlagi prvega in tretjega pritožbenega razloga ali na 9.503.913 EUR na podlagi drugega in tretjega pritožbenega razloga; in

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka, vključno s stroški postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnice v utemeljitev pritožbe navajajo tri razloge.

V izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno, ker, prvič, njena obrazložitev ni dosledna in jasna, kar zadeva pravni test, ki se uporabi za priznanje delne imunitete, in drugič, ker so v izpodbijani sodbi pri uporabi pravnega testa očitno izkrivljeni dokazi in neupoštevana pravila o dokaznem bremenu.

V izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno, ker so pravila o delni imuniteti iz tretjega odstavka točke 26 obvestila o ugodni obravnavi iz leta 2006 napačno razlagana in uporabljena.

V izpodbijani sodbi je pravo napačno uporabljeno, kar zadeva uporabo oddelka III obvestila o ugodni obravnavi iz leta 2006, ker je ugotovljeno, da podjetje, ki drugo predloži dokaze z znatno dodano vrednostjo, ne more stopiti na mesto podjetja, ki je prvo predložilo takšne dokaze, a ne izpolnjuje pogojev za zmanjšanje svoje globe.

____________

1 Sklep Komisije 2017 (C(2017) 900 final) z dne 8. februarja 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU (Zadeva AT.40018 – Recikliranje avtomobilskih akumulatorjev).