Language of document :

Överklagande ingett den 23 juli 2019 av Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 23 maj 2019 i mål T-222/17, Recylex m.fl. mot kommissionen

(Mål C-563/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (ombud: M. Wellinger, avocat, S. Reinart och K. Bongs, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 23 maj 2019 i mål T-222/17, i den del den ålade klagandena att betala de böter som de påförts genom det omtvistade beslutet1 , och i den del den förpliktade klagandena att ersätta rättegångskostnaderna,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet, i den del det påförde klagandena böter till ett belopp om 26 739 000,

nedsätta bötesbeloppet till 5 877 732 euro med stöd av samtliga grunder, eller till 17 679 141 med stöd av enbart den första grunden, till 13 305 478 euro med stöd av enbart den andra grunden, till 19 099 55 euro med stöd av enbart den tredje grunden, till 8 228 824 euro med stöd av den första och den andra grunden, till 12 627 958 med stöd av den första och den tredje grunden, eller till 9 503 913 med stöd av den andra och den tredje grunden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna avseende förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat tre grunder.

Den överklagade domen är behäftad med felaktig rättstillämpning, dels på grund av att domskälen är inkonsekventa och otydliga angående de rekvisit som ska tillämpas för att partiell immunitet ska beviljas, dels på grund av att tribunalen uppenbart missuppfattade bevisningen och förbisåg bevisbördereglerna vid tillämpningen av dessa rekvisit.

Den överklagande domen är behäftad med felaktig rättstillämpning såtillvida att bestämmelserna om partiell immunitet i punkt 26 tredje stycket i 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling tolkades och tillämpades felaktigt.

Den överklagade domen är behäftad med felaktig rättstillämpning, såtillvida att tribunalen tillämpade avsnitt III i 2006 års tillkännagivande om förmånlig behandling felaktigt, då den fann att ett företag som är det andra att lämna bevis med betydande mervärde inte kan ersätta det första företag som har lämnat sådana bevis men som inte uppfyller villkoren för att beviljas nedsättning av bötesbeloppet.

____________

1 Kommissionens beslut C(2017) 900 final av den 8 februari 2017, angående ett förfarande enligt artikel 101 FEUF (ärende AT.40018 – Återvinning av bilbatterier).