Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 13 май 2019 г. — Benedetti Pietro e Angelo S.S. и др./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Дело C-377/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Ответник: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Преюдициален въпрос

В случай като описания допуска ли член 16 от Регламент (ЕО) № 595/20041 национална разпоредба като член 9 от Декрет-закон № 49/2003, във връзка с член 2, алинея 3 от Декрет-закон № 157 от 24 юни 2004 г., в която като критерий за определяне на приоритетната категория, на която следва да се възстанови неправомерно събраната такса, се предвижда редовното месечно плащане от страна на изкупвача?

____________

1     Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 94, 2004 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 55, стр. 17).