Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. u c./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Lieta C-377/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Atbildētāja apelācijas instancē: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Prejudiciālie jautājumi

Vai šeit aprakstītajā situācijā Regulas (EK) Nr. 595/2004 1 16. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums - kā Dekrētlikuma Nr. 49/2003 9. pantā, lasot to kopsakarā ar 2004. gada 24. jūnija Dekrētlikuma Nr. 157 2. panta 3. punktu, ietvertais - saskaņā ar kuru par kritēriju, pēc kura ir nosakāma to personu kategorija, kam nepamatoti aprēķinātā nodeva ir atmaksājama prioritārā kārtībā, ir noteikts nosacījums, ka pircējs pienācīgi maksā ikmēneša maksājumus?

____________

1     Komisijas Regula (EK) Nr. 595/2004 (2004. gada 30. marts), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (OV 2004, L 94, 22. lpp.).