Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 maja 2019 r. – Benedetti Pietro e Angelo S.S. i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Sprawa C-377/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Benedetti Pietro e Angelo S.S. i in.

Strona pozwana: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Pytanie prejudycjalne

Czy w okolicznościach takich jak opisane powyżej art. 16 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu – takiemu jak przepis zawarty w art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 49/2003 w związku z art. 2 ust. 3 dekretu z mocą ustawy nr 157 z dnia 24 czerwca 2004 r. – stanowiącemu, że niezaleganie z comiesięcznym wnoszeniem opłaty wyrównawczej przez skupującego jest kryterium określenia kategorii priorytetowej, na rzecz której nienależnie pobrana opłata podlega zwrotowi?

____________