Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 13. mája 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(vec C-377/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Odporkyňa: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 16 nariadenia ES č. 595/20041 v prípade, aký sa opisuje v tomto návrhu, vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je ustanovenie článku 9 zákonného dekrétu č. 49/2003 v spojení s článkom 2 ods. 3 zákonného dekrétu č. 157 z 24. júna 2004, ktoré určilo ako kritérium pre identifikáciu prioritnej kategórie, pokiaľ ide o vrátenie neoprávnene účtovaného poplatku, kritérium pravidelnej mesačnej platby zo strany nákupcu?

____________

1     Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94, 2004, s. 22; Mim. vyd. 03/043, s. 333).