Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 6 май 2019 г. — Telecom Italia SpA и др./Roma Capitale и др.

(Дело C-368/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Ответници: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Европейския съюз национална правна уредба (като тази по член 8, параграф 6 от Закон № 36 от 22 февруари 2001 г.), която се тълкува и прилага в смисъл, че позволява на отделните местни административни органи да установяват критерии за разполагане на съоръженията за мобилни телефонни услуги, включително под формата на забрана, като например забраната за поставяне на антени в определени райони или на определено отстояние от сгради от даден тип?

____________