Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. svibnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Telecom Italia SpA i dr. protiv Roma Capitale i dr.

(predmet C-368/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Tuženici: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije nacionalni propis (poput onog iz članka 8. stavka 6. Leggea 22 febbraio 2001, n. 36 (Zakon br. 36 od 22. veljače 2001.)) koji treba shvatiti i primijeniti na način da pojedinačnim lokalnim upravama dopušta utvrđivanje kriterija za određivanje lokacija opreme pokretnih mreža, koji se mogu izraziti i u obliku zabrana, kao što je zabrana postavljanja antena u određenim područjima ili na određenoj udaljenosti od zgrada određene vrste?

____________