Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 6 maja 2019 r. – Telekom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl / Roma Capitale, Region Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

(Sprawa C-368/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Telekom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Strona pozwana: Roma Capitale, Region Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Pytanie prejudycjalne

Czy prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie przepisom krajowym (takim jak przepisy zawarte w art. 8 ust. 6 ustawy nr 36 z dnia 22 lutego 2001 r.) przewidzianym i stosowanym w celu umożliwienia poszczególnym samorządom lokalnym określenia kryteriów lokalizacji urządzeń telefonii ruchomej, w tym w formie zakazu takiego jak zakaz instalowania anten na określonych obszarach lub w określonej odległości od budynków danego rodzaju?

____________