Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 6. mája 2019 – Telecom Italia SpA a i./Roma Capitale a i.

(vec C-368/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Odporcovia: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Európskej únie vnútroštátnej právnej úprave (akú predstavuje článok 8 ods. 6 zákona č. 36 z 22. februára 2001), ktorá sa vykladá a uplatňuje v tom zmysle, že jednotlivé orgány miestnej samosprávy môžu rozhodovať o kritériách umiestňovania vysielačov mobilných operátorov, vrátane kritérií vyjadrených vo forme zákazov, ako je zákaz inštalovania antén v určitých oblastiach alebo v konkrétnej vzdialenosti od budov patriacich do určitej kategórie?

____________