Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Италия), постъпило на 25 април 2019 г. — Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(Дело C-338/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Страни в главното производство

Жалбоподател: Telecom Italia SpA

Ответник: Regione Sardegna

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 16 от Регламент (ЕО) № 659/19991 от 22 март 1999 година, приложим ratione temporis, който предвижда, че „[б]ез да се засяга член 23, Комисията може, в случаите на злоупотреба с помощ, да открие официална процедура по разследване съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 7, 9 и 10, член 11, параграф 1, членове 12, 13, 14 и 15 се прилагат mutatis mutandis“, да се тълкува в смисъл, че Европейската комисия трябва да приеме предварително решение за възстановяване и в случаите на злоупотреба с помощ (без да се засяга правото на Комисията да сезира директно Съда на Европейския съюз съгласно член 23 от Регламент № 659/1999)?

При отрицателен отговор на предходния въпрос, трябва ли член 16 от Регламент (ЕО) № 659/1999 от 22 март 1999 г. да бъде обявен за невалиден поради нарушение на член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 88, параграф 2 от Договора за ЕО)?

Трябва ли член 9, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 794/20042 на Комисията от 21 април 2004 г. (за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 271/20083 на Комисията от 30 януари 2008 г., да се тълкува в смисъл, че лихвеният процент, предвиден в този член за възстановяването на несъвместими или неправомерни държавни помощи, се прилага и в случай на възстановяване на държавни помощи, които са одобрени с условно решение и са приложени по начин, който представлява злоупотреба, тъй като е настъпило предвиденото условие?

____________

1     Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).

2     Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 2, стр. 42).

3     Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 82, 2008 г., стр. 1).