Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 25. dubna 2019 – Telecom Italia SpA v. Regione Sardegna

(Věc C-338/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Telecom Italia SpA

Žalovaný: Regione Sardegna

Předběžné otázky

Musí být článek 16 nařízení (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 19991 , použitelný ratione temporis, který uvádí, že „[a]niž je dotčen článek 23, může Komise v případech zneužití podpory zahájit formální vyšetřovací řízení podle čl. 4 odst. 4. Články 6, 7, 9 a 10, čl. 11 odst. 1, články 12, 13, 14 a 15 se použijí přiměřeně“, vykládán v tom smyslu, že předběžné rozhodnutí o navrácení musí být přijato Evropskou komisí i v případech zneužití podpory (aniž by tím byla dotčena pravomoc Komise předložit záležitost přímo Soudnímu dvoru Evropské unie podle článku 23 nařízení (ES) č. 659/1999)?;

v případě záporné odpovědi na předchozí otázku, musí být článek 16 nařízení (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999 prohlášen za neplatný z důvodu porušení čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES)?

Musí být čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 (kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999) 2 , ve znění nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 20083 , vykládán v tom smyslu, že se úroková sazba v něm stanovená pro vrácení neslučitelné a protiprávní státní podpory uplatní i v případě navrácení státních podpor schválených podmínečným rozhodnutím, které jsou zneužívající z důvodu splnění stanovené podmínky?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1).

2     Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).

3     Nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 82, 25.3.2008, s. 1).