Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itaalia) 25. aprillil 2019 – Telecom Italia SpA versus Regione Sardegna

(kohtuasi C-338/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Telecom Italia SpA

Vastustaja: Regione Sardegna

Eelotsuse küsimused

1.    Kas 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999/EÜ1 artiklit 16, mis on ratione temporis kohaldatav ja milles on sätestatud, et „[i]lma et see piiraks artikli 23 kohaldamist, võib komisjon abi kuritarvitamise korral algatada ametliku uurimismenetluse vastavalt artikli 4 lõikele 4. Artikleid 6, 7, 9 ja 10, artikli 11 lõiget 1, artikleid 12, 13, 14 ja 15 kohaldatakse mutatis mutandis“, tuleb tõlgendada nii, et Euroopa Komisjon peab olema teinud eelneva tagasinõudmisotsuse ka abi kuritarvitamise juhtudel (ilma et see piiraks komisjoni võimalust pöörduda määruse nr 659/1999/EÜ artikli 23 alusel otse Euroopa Liidu Kohtu poole)?

2.    Kas juhul, kui vastus eelnevale küsimusele on eitav, tuleb 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999/EÜ artikkel 16 tunnistada kehtetuks, sest sellega on rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõiget 2 (varem EÜ asutamislepingu artikli 88 lõige 2)?

3.    Kas komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/19992 (muudetud komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 271/20083 ), artikli 9 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et selles siseturuga kokkusobimatu ja ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmisel ette nähtud intressimäära kasutatakse ka tingimusliku otsusega heaks kiidetud ja asjaomase tingimuse täitumise tõttu kuritarvitava abi tagasinõudmisel?

____________

1     Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT 1999, L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).

2     Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT 2004, L 140, lk 1; ELT eriväljaanne 08/04, lk 3).

3     Komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 271/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT 2008, L 82, lk 1).