Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) on esittänyt 25.4.2019 – Telecom Italia SpA v. Regione Sardegna

(asia C-338/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Telecom Italia SpA

Vastapuoli: Regione Sardegna

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko nyt tarkasteltavaan tapaukseen ratione temporis sovellettavan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun asetuksen (EY) N:o 659/19991 16 artiklaa (jonka mukaan ”Tuen väärinkäyttötapauksissa komissio voi aloittaa 4 artiklan 4 kohdan mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan soveltamista. Tämän asetuksen 6, 7, 9 ja 10 artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa sekä 12, 13, 14 ja 15 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.”) tulkittava siten, että takaisinperimistä koskevan alustavan päätöksen tekeminen on Euroopan komission tehtävä myös silloin, kun kyse on tukien väärinkäytöstä (sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission oikeutta saattaa asia suoraan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EY) N:o 659/1999 23 artiklassa tarkoitetulla tavalla)?

Jos edeltävään kysymykseen vastataan kieltävästi, onko 22.3.1999 annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 16 artikla julistettava pätemättömäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan (entinen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohta) rikkomisen nojalla?

Onko 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004,2 sellaisena kuin se on muutettuna 30.1.2008 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 271/2008,3 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että kyseisissä kohdissa sisämarkkinoille soveltumattomien ja sääntöjenvastaisten valtiontukien palauttamista varten säädettyä korkoa sovelletaan myös siinä tapauksessa, että kyse on sellaisten ehdollisella päätöksellä hyväksyttyjen valtiontukien takaisinperimisestä, joissa väärinkäyttö on aiheutunut asetetun ehdon toteutumisesta?

____________

1 Europan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL 1999, L 83, s. 1).

2 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 794/2004 (EUVL 2004, L 140, s. 1).

3 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N: o 659/1999 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta 30.1.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 271/2008 (EUVL 2008, L 82, s. 1).