Language of document :

2019 m. balandžio 25 d. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Telecom Italia SpA / Sardinijos regionas

(Byla C-338/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Telecom Italia SpA

Atsakovas: Sardinijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ratione temporis taikytino 1999 m. kovo 22 d. Reglamento (ES) Nr. 659/1999 (Tarybos reglamento, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles)1 16 straipsnis, kuriame nustatyta, kad „[n]epažeisdama 23 straipsnio, netinkamai taikant pagalbą Komisija gali pradėti 4 straipsnio 4 dalyje nustatytą formalaus tyrimo procesą. Šio reglamento 6, 7, 9 ir 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalis, 12, 13, 14 ir 15 straipsniai taikomi mutatis mutandis“, turi būti aiškinamas taip, kad Europos Komisija privalo priimti preliminarų sprendimą ir tais atvejais, kai pagalba skirta nesąžiningai (išskyrus atvejus, kai ta pati Komisija pasinaudoja Reglamento Nr. 659/1999 23 straipsnyje numatyta galimybe tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą)?

Jeigu atsakymas į šį klausimą būtų neigiamas, ar 1999 m. kovo 22 d. Reglamento Nr. 659/1999/EB 16 straipsnis turėtų būti pripažintas negaliojančiu, nes neatitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalies (buvusios EB sutarties 88 straipsnio 2 dalies)?

2.    Ar 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (įgyvendinančio 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999)2 , iš dalies pakeisto 2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 271/20083 , 9 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad jose nustatyta nesuderinamos ir neteisėtos valstybės pagalbos grąžinimui taikoma palūkanų norma taikoma ir tuo atveju, kai susigrąžinama valstybės pagalba, patvirtinta sąlyginiu sprendimu, tačiau gauta neteisėtai, nes pasitvirtino nustatyta sąlyga?

____________

1 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).

2 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 140, 2004, p. 1; 2004m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 4 t., p. 3).

3 2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 271/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 82, 2008, p. 1).