Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) – Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(Lieta C-338/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Pamatlietas puses

Prasītāja: Telecom Italia SpA

Atbildētājs: Regione Sardegna

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 659/1999 1 (1999. gada 22. marts) 16. pants, kas ir piemērojams ratione temporis un kurā ir noteikts, ka, “neskarot 23. pantu, gadījumos, kad atbalstu izmanto ļaunprātīgi, Komisija var sākt formālu izmeklēšanas procedūru saskaņā ar 4. panta 4. punktu. “Mutatis mutandis” piemēro 6., 7., 9. un 10. pantu, 11. panta 1. punktu, 12., 13., 14. un 15. pantu”, ir jāinterpretē tādējādi, ka arī ļaunprātīgi izmantota atbalsta gadījumos Eiropas Komisijai ir jāpieņem iepriekšējs atgūšanas lēmums (neskarot šīs pašas Komisijas tiesības tieši vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ievērojot Regulas (EK) Nr. 659/1999 23. pantu)?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir noliedzoša, vai Regulas (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts) 16. pants ir jāpasludina par spēkā neesošu, jo ir pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punkts (iepriekš EKL 88. panta 2. punkts)?

Vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 794/2004 2 (2004. gada 21. aprīlis) (ar ko paredz Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts) īstenošanas noteikumus), kas grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 271/2008 3 (2008. gada 30. janvāris), 9. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētā procentu likme par nesaderīga un prettiesiska valsts atbalsta atmaksu ir piemērojama arī gadījumā, kad tiek atgūts valsts atbalsts, kurš apstiprināts ar nosacītu lēmumu un izmantots ļaunprātīgi, jo ir iestājies paredzētais nosacījums?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV 1999, L 83, 1. lpp.).

2 Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV 2004, L 140, 1. lpp.).

3 Komisijas Regula (EK) Nr. 271/2008 (2008. gada 30. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV 2008, L 82, 1. lpp.).