Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Taliansko) 25. apríla 2019 – Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(vec C-338/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Telecom Italia SpA

Žalovaný: Regione Sardegna

Prejudiciálne otázky

1    Má sa článok 16 nariadenia (ES) č. 659/1999 z 22. marca 19991 (nariadenie Rady „ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie“), ktorý sa na prejednávanú vec vzťahuje z hľadiska časovej pôsobnosti a podľa ktorého „bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 23, Komisia môže v prípade zneužitia pomoci začať konať vo veci formálneho zisťovania podľa článku 4 ods. 4. Články 6, 7, 9 a 10, článok 11 ods. 1, články 12, 13, 14 a 15 sa uplatnia mutatis mutandis“, vykladať v tom zmysle, že predbežné rozhodnutie o vymáhaní má Európska komisia prijať aj v prípade zneužitia štátnej pomoci (s výnimkou práva Komisie predložiť vec priamo Súdnemu dvoru na základe článku 23 nariadenia (ES) č. 659/1999)?

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa vyhlásiť neplatnosť článku 16 nariadenia (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, a to z dôvodu rozporu tohto článku s ustanovením článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodného článku 88 ods. 2 ZES)?

2.    Má sa článok 9 ods. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 [ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/19992 z 22. marca 1999)] v znení zmien podľa nariadenia Komisie (ES) č. 271/20083 z 30. januára 2008 vykladať v tom zmysle, že v tomto článku stanovená úroková sadzba vzťahujúca sa na vrátenie neoprávnenej alebo nezlučiteľnej štátnej pomoci sa použije aj v prípade vymáhania príspevkov štátnej pomoci, ktoré Komisia schválila podmienečným rozhodnutím a pri ktorých realizácii došlo k zneužitiu vyplývajúcemu zo skutočnosti, že nastala situácia uvedená v podmienečnom rozhodnutí?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/004, s. 3).

3 Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 82, 2008, s. 1).