Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) 25. aprila 2019 – Telecom Italia SpA/Regione Sardegna

(Zadeva C-338/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Telecom Italia SpA

Tožena stranka: Regione Sardegna

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 16 Uredbe št. 659/1999/ES z dne 22. marca 19991 , ki se uporablja ratione temporis in določa, da lahko Komisija ‚[b]rez poseganja v člen 23 […] v primerih zlorabe pomoči sproži formalni postopek preiskave na podlagi člena 4(4). Členi 6, 7, 9 in 10, člen 11(1) ter členi 12, 13, 14 in 15 se uporabljajo smiselno‘, razlagati tako, da mora Evropska komisija predhodno odločbo o vračilu sprejeti tudi v primerih zlorabe pomoči (brez poseganja v pristojnost Komisije, da v skladu s členom 23 Uredbe št. 659/1999/ES zadevo predloži neposredno Sodišču Evropske Unije)?

Če je odgovor na prejšnje vprašanje nikalen, ali je treba ugotoviti, da je člen 16 Uredbe št. 659/1999/ES z dne 22. marca 1999 neveljaven zaradi kršitve člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej člen 88(2) Pogodbe ES)?

2.    Ali je treba člen 9(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 (o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999)2 , kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 271/2008 z dne 30. januarja 20083 , razlagati tako, da se obrestna mera, ki je v tem členu določena za vračilo nezdružljive in nezakonite državne pomoči, uporablja tudi v primeru vračila državne pomoči, ki je bila odobrena s pogojno odločbo in v zvezi s katero je zaradi nastopa določenega pogoja prišlo do zlorabe?

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).

2 Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 4, str. 3).

3 Uredba Komisije (ES) št. 271/2008 z dne 30. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 82, 2008, str. 1).