Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 25 april 2019 – Telecom Italia SpA mot Regione Sardegna

(Mål C-338/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i det nationella målet

Klagande: Telecom Italia SpA

Motpart: Regione Sardegna

Tolkningsfrågor

Ska artikel 16 i förordning (EG) nr 659/19991 av den 22 mars 1999, vilken är tidsmässigt tillämplig (ratione temporis) och i vilken det föreskrivs att ”[u]tan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 får kommissionen inleda ett formellt granskningsförfarande enligt artikel 4.4 i fall av missbruk av stöd. Artiklarna 6, 7, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14 och 15 skall gälla i tillämpliga delar”, tolkas så, att ett preliminärt beslut om återkrav måste fattas av Europeiska kommissionen även i fall av missbruk av stöd (utan att det påverkar kommissionens befogenhet att hänskjuta ärendet direkt till Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 23 i förordning nr 659/1999/EG)?

Om den föregående frågan ska besvaras nekande, ska då artikel 16 i förordning nr 659/1999/EG av den 22 mars 1999 förklaras ogiltig på grund av att den strider mot artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 88.2 i EG-fördraget)?

Ska artikel 9.1 och 9.2 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 (om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999)2 , i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 271/20083 av den 30 januari 2008, tolkas så, att den räntesats som föreskrivs däri vid återbetalning av statligt stöd som är oförenligt och olagligt ska tillämpas även i det fall då återkravet avser statligt stöd som godkänts genom villkorligt beslut och som har missbrukats på grund av att det föreskrivna villkoret är uppfyllt?”

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s.1).

2 Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 av den 30 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 82, 25.3.2008, s. 1).