Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 22 май 2019 г. — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA и др.

(Дело C-399/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ответници: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 12, параграф 1, буква а) от Директива 2002/20/ЕО1 национална разпоредба, която поставя в тежест на операторите, на които е издаден лиценз по силата на същата директива, всички административни разходи на националния регулаторен орган във връзка с организацията и изпълнението на всички функции — включително регулаторните, надзорните, санкционните и функциите за разрешаване на спорове, предоставени му от европейската уредба на електронните съобщения (съдържаща се в директиви 2002/19/ЕО2 , 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО3 и 2002/22/ЕО)4 , или посочените в член 12, параграф 1, буква a) от Директива 2002/20/ЕО дейности се изчерпват с „регулаторната ex ante“ дейност, извършвана от националния регулаторен орган?

Трябва ли член 12, параграф 2 от Директива 2002/20/ЕО да се тълкува в смисъл, че годишният отчет за административните разходи на националния регулаторен орган и за събраните такси: a) може да се публикува след приключване на финансовата година, през която са били събрани административните такси, в съответствие с националните закони за счетоводно отчитане на публичния сектор; б) дава възможност на националния регулаторен орган да внесе „съответните корекции“ и по отношение на финансови години, които не са в непосредствена близост?

____________

1 Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (ОВ 2002, L 108, стр. 21; Специално издание на български език 2007 г., глава 13, том 35, стр. 183).

2 Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) (ОВ 2002, L 108, стр. 7; Специално издание на български език 2007 г., глава 13, том 35, стр.169).

.

3 Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ 2002, L 108,стр. 33; Специално издание на български език 2007 г., глава 13, том 35, стр.195).

4 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ 2002, L 108, стр. 51 Специално издание на български език 2007 г., глава 13, том 35, стр.213).