Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 22. května 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni v. BT Italia SpA a další

(Věc C-399/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Odpůrkyně: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Předběžné otázky

Brání čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice 2002/20/ES1 takové vnitrostátní právní úpravě, která ukládá k tíži oprávněných subjektů ve smyslu této směrnice správní náklady celkově vynaložené vnitrostátním regulačním orgánem na organizaci a výkon všech funkcí, včetně funkcí regulace, dohledu, řešení sporů a sankčních funkcí, které jsou vnitrostátnímu regulačnímu orgánu svěřeny unijním rámcem v oblasti elektronických komunikací (který je uveden ve směrnicích 2002/19/ES2 , 2002/20/ES, 2002/21/ES3 a 2002/22/ES4 ); anebo jsou činnosti uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice 2002/20/ES vyčerpány v rámci činnosti „regulace ex ante“ vykonávané vnitrostátním regulačním orgánem?

Je třeba čl. 12 odst. 2 směrnice 2002/20/ES vykládat v tom smyslu, že roční přehled správních nákladů vnitrostátního regulačního orgánu a vybraných poplatků: a) může být zveřejněn po uzavření ročního rozpočtového roku, v souladu s vnitrostátními právními předpisy o veřejném účetnictví, ve kterém byly správní poplatky vybrány; b) umožňuje vnitrostátnímu regulačnímu orgánu provést „odpovídající úpravy“ také ve vztahu k rozpočtovým rokům, které spolu bezprostředně nesouvisí?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

4     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).