Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 22. maj 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni mod BT Italia SpA m.fl.

(Sag C-399/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellant: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Indstævnte: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA og Vodafone Italia SpA

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 12, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/20/EF 1 til hinder for en national bestemmelse, hvorefter indehavere af tilladelser i henhold til direktivet skal dække den nationale tilsynsmyndigheds samlede administrationsomkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse og udøvelse af samtlige funktioner, herunder regulering, overvågning, bilæggelse af tvister og sanktionering, som henhører under myndigheden inden for de europæiske retlige rammer for elektronisk kommunikation (direktiv 2002/19/EF 2 , 2002/20/EF, 2002/21/EF 3 og 2002/22/EF 4 ), eller omfatter de i artikel 12, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/20/EF omhandlede aktiviteter alene den af den nationale tilsynsmyndighed udøvede »forhåndsregulering«?

Skal artikel 12, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF fortolkes således, at den årlige oversigt over den nationale tilsynsmyndigheds administrationsomkostninger og det samlede gebyrbeløb, der er opkrævet: a) i henhold til de nationale love om offentlige regnskaber kan offentliggøres efter afslutning af det regnskabsår, hvor administrationsgebyrerne er blevet opkrævet; b) tillader, at den nationale tilsynsmyndighed foretager »passende justeringer« også med hensyn til regnskabsår, som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7.3.2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT 2002, L 108, s. 21).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7.3.2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT 2002, L 108, s. 7).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7.3.2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT 2002, L 108, s. 33).

4     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7.3.2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EFT 2002, L 108, s. 51).