Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 22.5.2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni v. BT Italia SpA ym.

(asia C-399/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vastapuolet: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA ja Vodafone Italia SpA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2002/20/EY1 12 artiklan 1 kohdan a alakohta esteenä kansalliselle oikeussäännölle, jonka nojalla mainitun direktiivin mukaisesti valtuutuksen saaneiden toimijoiden maksettavaksi asetetaan hallinnolliset kustannukset, joita kansalliselle sääntelyviranomaiselle kokonaisuudessaan aiheutuu kaikkien toimintojen organisoinnista ja suorittamisesta, mukaan lukien sääntelyä, valvontaa, riitojen ratkaisua sekä seuraamuksia koskevat tehtävät, jotka kansalliselle sääntelyviranomaiselle on osoitettu unionin sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän (direktiivit 2002/19/EY2 , 2002/20/EY, 2002/21/EY3 ja 2002/22/EY4 ) puitteissa, vai rajoittuvatko direktiivin 2002/20/EY 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetellut toiminnot kansallisen sääntelyviranomaisen harjoittamaan ennakkosääntelyyn?

Onko direktiivin 2002/20/EY 12 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kansallisen sääntelyviranomaisen hallinnollisia kustannuksia ja perittyjä maksuja koskeva vuotuinen selvitys a) voidaan julkaista julkisyhteisöjen laskentatoimea koskevien kansallisten lakien mukaisesti sen varainhoitovuoden päättämisen jälkeen, jonka kuluessa hallinnolliset maksut on peritty; b) antaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle mahdollisuuden tehdä ”asianmukaisia tarkistuksia” myös varainhoitovuosilta, jotka eivät välittömästi edellä tai seuraa asianomaista varainhoitovuotta.

____________

1 Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/20/EY (EYVL 2002, L 108, s. 21).

2 Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY (EYVL 2002, L 108, s. 7).

3 Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (EYVL 2002, L 108, s. 33).

4 Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja –palvelujen alalla 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY (EYVL 2002, L 108, s. 51).