Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. svibnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni protiv BT Italia SpA i dr.

(predmet C-399/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tuženici: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 12. stavku 1. točki (a) Direktive 2002/20/EZ1 , nacionalni propis kojim se na teret subjekata ovlaštenih u skladu s tom direktivom stavljaju ukupni administrativni troškovi nacionalnog regulatornog tijela za organizaciju i obavljanje svih zadaća, uključujući one u pogledu regulacije, nadzora, rješavanja sporova i sankcioniranja, koje su nacionalnom regulatornom tijelu dodijeljene okvirom EU-a za elektroničke komunikacije (iz direktiva 2002/19/EZ2 , 2002/20/EZ, 2002/21/EZ3 i 2002/22/EZ4 ), odnosno jesu li aktivnosti navedene u članku 12. stavku 1. točki (a) Direktive 2002/20/EZ ograničene samo na „ex ante regulaciju” koju obavlja nacionalno regulatorno tijelo?

Treba li članak 12. stavak 2. Direktive 2002/20/EZ tumačiti na način da godišnji pregled administrativnih troškova nacionalnog regulatornog tijela i naplaćenih naknada (a) može biti objavljen nakon zaključenja financijske godine, u skladu s nacionalnim zakonima o javnim financijama, u kojoj su naplaćene administrativne naknade, odnosno (b) omogućuje nacionalnom regulatornom tijelu da provede „odgovarajuća usklađivanja” i u pogledu financijskih godina koje se izravno ne dotiču?

____________

1     Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (SL 2002., L 108, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 62.)

2     Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (SL 2002., L 108, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 38., str. 69.)

3     Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL 2002., L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.)

4     Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL 2002., L 108, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 3.)