Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA u.c.

(Lieta C-399/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Atbildētājas: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2002/20/EK 1 12. panta 1. punkta a) apakšpunkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu, ar ko subjektiem, kuriem ir piešķirtas atļaujas šīs direktīvas izpratnē, uzliek visas administratīvās izmaksas, kas rodas valsts regulatīvajai iestādei, organizējot un izpildot visas funkcijas, tostarp regulēšanas, uzraudzības, strīdu izšķiršanas un sodu uzlikšanas funkcijas, kuras ir piešķirtas valsts regulatīvajai iestādei ar Eiropas tiesisko regulējumu elektronisko komunikāciju jomā (tostarp ar direktīvām 2002/19/EK 2 , 2002/20/EK, 2002/21/EK 3 un 2002/22/EK 4 ); vai turpretī Direktīvas 2002/20/EK 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītās darbības ietver vienīgi valsts regulatīvās iestādes veikto “ex ante regulēšanu”?

Vai Direktīvas 2002/20/EK 12. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts regulatīvās iestādes administratīvo izmaksu un iekasēto maksājumu gada pārskats: a) saskaņā ar publiskas grāmatvedības valsts tiesību aktiem var tikt publicēts pēc finanšu gada, kurā ir iekasēti administratīvie maksājumi, noslēgšanas; b) ļauj valsts regulatīvajai iestādei ieviest “atbilstošas korekcijas” arī attiecībā uz finanšu gadiem, kuri nav tieši blakusesoši?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) (OV 2002, L 108, 21. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/19/EK (2002. gada 7. marts) par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) (OV 2002, L 108, 7. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV 2002, L 108, 33. lpp.).

4     Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2002/22/EK (2002. gada 7. marts) par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) (OV 2002, L 108, 51. lpp.).