Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 22 maja 2019 r. – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA i in.

(Sprawa C-399/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Druga strona postępowania: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Pytania prejudycjalne

Czy art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2002/20/WE1 stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który obciąża podmioty posiadające zezwolenia w rozumieniu dyrektywy kosztami administracyjnymi w całości ponoszonymi przez krajowy organ regulacyjny w związku z organizacją i wykonywaniem wszystkich zadań, w tym zadań w zakresie regulacji, nadzoru, rozstrzygania sporów i nakładania sankcji, które zostały powierzone krajowemu organowi regulacyjnemu w europejskich ramach dotyczących łączności elektronicznej (przewidzianych w dyrektywach 2002/19/WE2 , 2002/20/WE, 2002/21/WE3 i 2002/22/WE4 )?; czy też działania, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2002/20/WE, ograniczają się do „regulacji ex ante” przeprowadzanej przez krajowy organ regulacyjny?

Czy art. 12 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE należy interpretować w ten sposób, że coroczny bilans wydatków administracyjnych krajowego organu regulacyjnego i zebranych opłat: a) może zostać opublikowany po zakończeniu roku budżetowego, zgodnie z krajowymi ustawami dotyczącymi rachunkowości publicznej, w którym to roku zebrano opłaty administracyjne; b) zezwala krajowemu organowi regulacyjnemu na zapewnienie „stosowanego wyrównania” także w odniesieniu do lat budżetowych, które nie następują bezpośrednio po danym roku?

____________

1     Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (Dz.U. 2002, L 108, s. 21).

2     Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie) (Dz.U. 2002, L 108, s. 7).

3     Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. 2002, L 108, s. 33).

4     Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. 2002, L 108, s. 51).