Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 22 mai 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA și alții

(Cauza C-399/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Intimate: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Întrebările preliminare

Articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2002/20/CE1 se opune unei dispoziții naționale care pune în sarcina entităților autorizate în conformitate cu această directivă costurile administrative suportate de autoritatea națională de reglementare pentru organizarea și exercitarea tuturor funcțiilor, inclusiv a celor de reglementare, de supraveghere, de soluționare a litigiilor și de sancționare, atribuite autorității naționale de reglementare de cadrul european al comunicațiilor electronice (prevăzut de Directivele 2002/19/CE2 , 2002/20/CE, 2002/21/CE3 și 2002/22/CE4 ) sau activitățile indicate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2002/20/CE se limitează la activitatea de „reglementare ex ante” desfășurată de autoritatea națională de reglementare?

Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2002/20/CE trebuie interpretat în sensul că raportul anual al costurilor administrative ale autorității naționale de reglementare și al taxelor percepute: a) poate fi publicat după închiderea exercițiului financiar anual în care au fost percepute taxele administrative, în conformitate cu legile naționale de contabilitate publică și că b) permite autorității naționale de reglementare să efectueze „ajustările necesare” și în ceea ce privește exerciții financiare care nu sunt imediat apropiate?

____________

1     Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO 2002, L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183)

2     Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO 2002, L 108, p. 7, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 169)

3     Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO 2002, L 108, p. 33, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 195)

4     Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO 2002, L 108, p. 51, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 213)