Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 22. mája 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA a i.

(vec C-399/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Odporkyne: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 12 smernice 2002/20/ES1 ods. 1 písm. a) vnútroštátnemu ustanoveniu, na základe ktorého oprávnené subjekty podľa uvedenej smernice znášajú celkové administratívne náklady, ktoré národný regulačný orgán vynakladá na organizáciu a vykonávanie všetkých funkcií, vrátane funkcií týkajúcich sa regulácie, dohľadu, urovnávania sporov a ukladania sankcií, ktoré národnému regulačnému orgánu priznáva európsky rámec elektronických komunikácií (vyplývajúci zo smerníc 2002/19/ES2 , 2002/20/ES, 2002/21/ES3 a 2002/22/ES4 ); alebo možno všetky činnosti uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) smernice 2002/20/ES zahrnúť do činnosti „regulácii ex ante“ vykonávanej národným regulačným orgánom?

Má sa článok 12 ods. 2 smernice 2002/20/ES vykladať v tom zmysle, že ročný prehľad nákladov národného regulačného orgánu na správu a vybraných poplatkov: a) možno zverejniť, v súlade s vnútroštátnymi predpismi o verejnom účtovníctve, po ukončení finančného roka, v ktorom sa správne poplatky vybrali; b) umožňuje, aby národný regulačný orgán vykonal „potrebné úpravy“ aj s odkazom na finančné roky, ktoré úprave bezprostredne nepredchádzali?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) Ú. v. ES L 108, 2002, s. 21; Mim. vyd. 13/029 s. 337).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) Ú. v. ES L 108, 2002, s. 7; Mim. vyd. 13/029 s. 323).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) Ú. v. ES L 108, 2002, s. 33; Mim. vyd. 13/029 s. 349).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) Ú. v. ES L 108, 2002, s. 51; Mim. vyd. 13/029 s. 367).