Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 22. maja 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA in drugi

(Zadeva C-399/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali člen 12(1)(a) Direktive 2002/20/ES1 nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki pooblaščene subjekte v smislu direktive bremeni za vse upravne stroške, ki jih ima nacionalni regulativni organ za organizacijo in izvajanje vseh funkcij, vključno s funkcijami regulativne dejavnosti, nadzora, reševanja sporov in izrekanja sankcij, ki jih izvaja nacionalni regulativni organ v evropskem okviru elektronskih komunikacij (iz direktiv 2002/19/ES2 , 2002/20/ES, 2002/21/ES3 in 2002/22/ES4 ); oziroma ali dejavnosti, navedene v členu 12(1)(a) Direktive 2002/20/ES, pomenijo samo „regulativno dejavnost ex ante“, ki jo izvaja nacionalni regulativni organ?

Ali je treba člen 12(2) Direktive 2002/20/ES razlagati tako, da letni obračun upravnih stroškov nacionalnega regulativnega organa in zbranih pristojbin: a) se lahko objavi po zaključku proračunskega leta, v katerem so bile zbrane upravne pristojbine, v skladu z nacionalno zakonodajo s področja javnega računovodstva; b) omogoča NRO „ustrezne popravke“ tudi za proračunska leta, ki niso neposredno zaporedna?

____________

1 Direktiva 2002/20/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337).

2 Direktiva 2002/19/ES evropskega parlamenta In Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 323).

3 Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349).

4 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 367).