Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 22 maj 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni mot BT Italia SpA m.fl.

(Mål C-399/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Motparter: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 12.1 a i direktiv 2002/20/EG1 hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken företag som erhållit auktorisation i den mening som avses i direktivet ska bära den nationella regleringsmyndighetens samtliga administrativa kostnader för fullgörandet av alla dess uppgifter, däribland uppgifterna avseende reglering, övervakning, tvistlösning och sanktionsåtgärder, som den nationella regleringsmyndigheten erhållit genom unionens regelverk avseende elektronisk kommunikation (direktiven 2002/19/EG,2 2002/20/EG, 2002/21/EG3 och 2002/22/EG4 ), eller motsvaras de verksamheter som avses i artikel 12.1 a i direktiv 2002/20/EG av den ”förhandsreglering” som utförs av den nationella regleringsmyndigheten?

Ska artikel 12.2 i direktiv 2002/20/EG tolkas så, att den årliga översikten över den nationella regleringsmyndighetens administrativa kostnader och de uttagna avgifterna a) får offentliggöras efter det årliga avslutandet av bokföringen, i enlighet med den nationella lagstiftningen om offentliga räkenskaper, för det räkenskapsår under vilket de administrativa avgifterna har tagits ut, och b) gör det möjligt för den nationella regleringsmyndigheten att göra ”lämpliga justeringar”, även med avseende på räkenskapsår som inte omedelbart föregår eller följer på nämnda räkenskapsår?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 2002, s. 21).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 2002, s. 7).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 2002, s. 33).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 2002, s. 51).