Language of document :

Жалба, подадена на 26 юли 2019 г. от European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 22 май 2019 г. по дело T-604/15: Ertico — ITS Europe/Комисия

(Дело C-572/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (представители M. Wellinger и K. T'Syen, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд от 22 май 2019 г. по дело T-604/15,

да отмени обжалваното решение1 и да потвърди статута на МСП (микро-, малко или средно предприятие) на жалбоподателя и

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, включително и тези за производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагане на правото, тъй като в него се приема, че i) точки 1.2.6 и 1.2.7 от приложението към Решение 2012/838/ЕС2 на Комисията от 18 декември 2012 година относно приемането на правила за осигуряване на последователно удостоверяване на съществуването и правния статут, както и на оперативния и финансовия капацитет на участниците в непреки дейности, подпомагани чрез безвъзмездно финансиране по Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и по Седма рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследователски дейности и обучение и ii) член 22 от Регламент № 58/20033 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността се отнасят до различни правни способи за защита.

Обжалваното решение е опорочено поради неправилно прилагане и нарушаване на МСП препоръката4 и на основните правни принципи на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания (а следователно и поради грешка при прилагане на правото), тъй като в него се приема за правно допустим отказ за признаване на жалбоподателя на статут на МСП въз основа на „целта и духа“ на МСП препоръката, въпреки че жалбоподателят формално отговаря на критериите на МСП препоръката (като това не се оспорва в обжалваното решение).

Обжалваното решение е опорочено от явна грешка в преценката и по същество е невалидно, тъй като в него се приема, че жалбоподателят „не е търпял затрудненията, на които са подложени обикновено МСП“ (и следователно не е МСП от гледна точка на „целта и духа“ на МСП препоръката).

____________

1     Решение от 18 август 2015 г. на групата по утвърждаване на Европейската комисия.

2     ОВ L 359, 2012 г., стр. 45.

3     ОВ L 11, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 256.

4     Препоръка на Комисията от 6 май 2003 година относно определението за микро-, малки или средни предприятия (ОВ L 124, 2003 г., стр. 36).