Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. července 2019 European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 22. května 2019 ve věci T-604/15, Ertico - ITS Europe v. Komise

(Věc C-572/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (zástupci: M. Wellinger a K. T'Syen, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 22. května 2019 ve věci T-604/15;

zrušil napadené rozhodnutí1 a potvrdil postavení navrhovatelky jako MSP (mikropodniky, malé a střední podniky), a

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení, včetně nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí navrhovatelka tři důvody.

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, jelikož je v něm konstatováno, že (i) oddíly 1.2.6 a 1.2.7 přílohy rozhodnutí Komise 2012/838/EU2 ze dne 18. prosince 2012, kterým se přijímají pravidla zajišťující konzistentní ověřování existence a právního statusu, jakož i provozní a finanční způsobilosti účastníků nepřímých akcí podporovaných prostřednictvím grantu v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy, a (ii) článek 22 nařízení Rady č. 58/20033 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, se týkají samostatných opravných prostředků.

Napadený rozsudek nesprávně používá a porušuje doporučení o MSP4 a je v rozporu se základními právními zásadami právní jistoty a ochrany legitimního očekávání (a je tudíž stižen nesprávným právním posouzením), jelikož je v něm konstatováno, že je právně přípustné odepřít navrhovatelce postavení MSP založené na „účelu a duchu“ doporučení o MSP, přestože navrhovatelka formálně splňuje kritéria stanovená v doporučení o MSP (což není zpochybněno v napadeném rozsudku).

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením a je z hmotněprávního hlediska neplatný v rozsahu, v němž je v něm konstatováno, že navrhovatelka “nebyla vystavena takovým znevýhodněním, jakým jsou obvykle vystaveny MSP” (a že navrhovatelka tudíž není MSP podle „účelu a ducha“ doporučení o MSP).

____________

1 Rozhodnutí validační komise Evropské komise ze dne 18. srpna 2015.

2 Úř. věst. 2012, L 359, s. 45.

3 Úř. věst. 2003, L 11, s. 1.

4 Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. 2003, L 124, s. 36).