Language of document :

Appel iværksat den 26. juli 2019 af European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 22. maj 2019 i sag T-604/15, Ertico - ITS Europe mod Kommissionen

(Sag C-572/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (ved advokaterne M. Wellinger og K. T’Syen)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 22. maj 2019 i sag T-604/15 ophæves

Den anfægtede afgørelse 1 annulleres, og appellanten kvalificeres som SMV (mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder).

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger der er afholdt i forbindelse sagens behandling for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremført tre anbringender.

1)    Den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl, for så vidt som det fastslås, at der hvad angår (i) punkt 1.2.6 og 1.2.7 i bilaget til Kommissionens afgørelse 2012/838/EU 2 af 18. december 2012 om regler, der skal sikre, at der føres konsekvent kontrol med deltagernes eksistens, juridiske status samt tekniske og økonomiske formåen i forbindelse med tilskud til indirekte aktioner fra Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration og under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område, og (ii) artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 3 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer, er tale om to forskellige retsmidler.

2)    I den appellerede dom er der foretaget en forkert anvendelse og tilsidesættelse af SMV-henstillingen 4 og en tilsidesættelse af det grundlæggende retssikkerhedsprincip samt det grundlæggende princip om beskyttelse af den berettigede forventning (grunde til, at den er derfor behæftet med en retlig fejl) for så vidt som det fastslås, at det er lovligt at nægte at kvalificere appellanten som SMV med henvisning til »formålet med og ånden i« SMV-henstillingen til trods for, at appellanten formelt opfylder kriterierne i SMV-henstillingen (hvilket ikke er bestridt i den appellerede dom).

3)    Den appellerede dom er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn og er materielt ugyldig, for så vidt som det fastslås, at appellanten »ikke er kendetegnet ved de hindringer, som er typiske for SMV«, (og at appellanten derfor ikke skal kvalificeres som SMV i overensstemmelse med »formålet med og ånden i« SMV-henstillingen).

____________

1     Afgørelse truffet den 18.8.2015 af Europa-Kommissionens valideringspanel.

2     EUT 2012, L 359, s. 45

3     EFT 2003, L 11, s. 1.

4     Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT 2003, L 124, s. 36).