Language of document :

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) 26. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. mai 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-604/15: Ertico - ITS Europe versus komisjon

(kohtuasi C-572/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (esindajad: advokaadid M. Wellinger ja K. T’Syen)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 22. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas T-604/15;

tühistada vaidlustatud otsus1 ja kinnitada hageja kui VKE staatust (mikro- ning väikese ja keskmise suurusega ettevõte); ning

mõista nii käesoleva menetlusega kui ka Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

Vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi, kuivõrd selles leitakse, et (i) komisjoni 18. detsembri 2012. aasta otsuse 2012/838/EU2 , millega võetakse vastu eeskirjad, millega tagatakse nende kaudsetes meetmetes osalejate olemasolu ja juriidilise staatuse ning nende tegutsemisvõime ja finantssuutlikkuse pidev kontrollimine, kes saavad toetust Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi raames, lisa punktid 1.2.6 ja 1.2.7 ning (ii) nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 58/20033 , millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded, artikkel 22 on seotud kahe erineva õiguskaitsevahendiga.

Vaidlustatud kohtuotsuses on kohaldatud valesti ja rikutud VKEde soovitust4 ning rikutud õiguse üldpõhimõtteid õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse kohta (ja seega rikutud õigusnormi), leides et VKEde soovituse eesmärgi ja mõtte alusel on õiguspäraselt lubatud keelduda apellandile VKE staatust andmast, vaatamata asjaolule, et apellant vastab formaalselt VKEde soovituse kriteeriumidele (mida vaidlustatud kohtuotsus ümber ei lükka).

Vaidlustatud kohtuotsus sisaldab ilmset hindamisviga ja on sisuliselt tühine osas, milles leitakse, et apellanti „ei puudutanud VKEdele tüüpilised ebasoodsad tingimused“ (ja apellant ei ole seega VKEde soovituse „eesmärgi ja mõtte“ kohaselt VKE).

____________

1 Euroopa Komisjoni valideerimiskomisjoni 18. augusti 2015. aasta otsus.

2 ELT 2012, L 359, lk 45.

3 ELT 2003, L 11, lk 1.

4 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise kohta (ELT 2003, L 124, lk 36).