Language of document :

Valitus, jonka European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) on tehnyt 26.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-604/15, Ertico – ITS Europe v. komissio, 22.5.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-572/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (edustajat: M. Wellinger ja K. T'Syen, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 22.5.2019 asiassa T-604/15 antaman tuomio

kumoaa riidanalaisen päätöksen1 ja vahvistaa valittajan aseman mpk-yrityksenä (mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset) ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien menettelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen.

Valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe sikäli kuin siinä todetaan, että i) säännöistä, joita soveltaen voidaan todentaa yhdenmukaisesti osallistujien olemassaolo ja oikeudellinen asema sekä niiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sellaisten epäsuorien toimien yhteydessä, joita tuetaan avustuksilla Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta ja Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta 18.12.2012 annetun komission päätöksen 2012/838/EU2 liitteessä olevat 1.2.6 ja 1.2.7 kohdat ja ii) tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19.12.2002 annetun neuvoston asetuksen N:o 58/20033 22 artikla liittyvät erillisiin muutoksenhakukeinoihin.

Valituksenalaisessa tuomiossa sovelletaan virheellisesti ja rikotaan mpk-suositusta4 ja loukataan oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa koskevia oikeudellisia perusperiaatteita (ja tuomio on tämän vuoksi oikeudellisesti virheellinen) toteamalla, että on säännösten mukaan sallittua kieltää valittajalta mpk-yrityksen asema mpk-suosituksen ˮtarkoituksen ja hengenˮ perusteella huolimatta siitä tosiseikasta, että valittaja täyttää muodollisesti mpk-suosituksen edellytykset (mitä valituksenalaisessa tuomiossa ei ole kiistetty).

Valituksenalaisessa tuomiossa on ilmeinen arviointivirhe ja se on aineellisesti pätemätön sikäli kuin siinä todetaan, ettei valittajan ˮtarvitse kamppailla mpk-yritysten yleensä kohtaamia vaikeuksia vastaanˮ (ja ettei valittaja tämän vuoksi olisi mpk-yritys mpk-suosituksen ˮtarkoituksen ja hengenˮ mukaisesti).

____________

1 Euroopan komission validointilautakunnan 18.8.2015 tekemä päätös.

2 EUVL 2012, L 359, s. 45.

3 EUVL 2003, L 11, s. 1.

4 Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6.5.2003 annettu komission suositus (EUVL 2003, L 124, s. 36).