Language of document :

Žalba koju je 26. srpnja 2019. podnio European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 22. svibnja 2019. u predmetu T-604/15: Ertico - ITS Europe protiv Komisije

(predmet C-572/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (zastupnici: M. Wellinger i K. T'Syen, avocats)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda od 22. svibnja 2019. u predmetu T-604/15;

poništi osporavanu odluku1 i potvrdi žaliteljev status „MSP”-a (mikro, malo ili srednje poduzeće); i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka, uključujući troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe tri žalbena razloga.

Pobijana presuda zahvaćena je pogreškom koja se tiče prava jer je u njoj utvrđeno da se (i) točke 1.2.6 i 1.2.7 Priloga Odluci Komisije 2012/838/EU2 od 18. prosinca 2012. o usvajanju pravila s ciljem osiguranja dosljedne provjere postojanja i pravnog statusa sudionika, kao i njihovih poslovnih i financijskih sposobnosti, u neizravnim aktivnostima koje dobivaju potporu u obliku bespovratnih sredstava na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti i na temelju Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja i (ii) članak 22. Uredbe Vijeća br. 58/20033 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice odnose na različita pravna sredstva.

Pobijana presuda pogrešno primjenjuje i povređuje MSP Preporuku4 , te povređuje temeljna pravna načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja (i stoga je zahvaćena pogreškom koja se tiče prava) time što je u njoj utvrđeno da je zakonski dopušteno žalitelju uskratiti status MSP-a na temelju „cilja i smisla” MSP Preporuke unatoč tome što žalitelj formalno ispunjava uvjete iz MSP Preporuke (što se u pobijanoj presudi ne osporava).

Pobijana presuda zahvaćena je očitom pogreškom u ocjeni i materijalno nevaljana u dijelu u kojem je u njoj utvrđeno da žalitelj „nije izložen poteškoćama s kojima se obično suočavaju MSP‑ovi ” (i da stoga žalitelj nije MSP s obzirom na „cilj i smisao” MSP Preporuke).

____________

1 Odluka ocjenjivačkog odbora Komisije od 18. kolovoza 2015.

2 SL 2012., L 359., str. 45. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 62, str. 267.)

3 SL 2003., L 11, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 83.)

4 Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, te malih i srednjih poduzeća (SL 2003., L 124, str. 36.)