Language of document :

2019 m. liepos 26 d. European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-604/15 Ertico – ITS Europe / Komisija

(Byla C-572/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe), atstovaujama advokatų M. Wellinger ir K. T'Syen

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-604/15,

panaikinti ginčijamą sprendimą1 ir patvirtinti apeliantės MVĮ (labai maža, maža ir vidutinė įmonė) statusą,

priteisti iš Komisijos šiame procese, įskaitant procesą Bendrajame Teisme, patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida, nes jame konstatuota, kad (i) 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimo 2012/838/ES dėl netiesioginių veiksmų, remiamų dotacija pagal Europos bendrijos moksl[o] tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) branduolinių moksl[o] tyrimų ir mokymo veiklos septintąją bendrąją programą, dalyvių egzistavimo ir teisinio statuso, taip pat jų veiklos ir finansinio pajėgumo nuoseklaus tikrinimo taisyklių priėmimo2 priedo 1.2.6 ir 1.2.7 punktai ir (ii) 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento Nr. 58/2003, nustatančio vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus3 , 22 straipsnis susiję su skirtingais teisių gynimo būdais.

Skundžiamame sprendime netinkamai taikoma ir pažeidžiama Rekomendacija dėl MVĮ4 ir pagrindiniai teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos teisės principai (t. y. padaryta teisės klaida), kai konstatuojama, kad galima teisėtai nepripažinti apeliantei MVĮ statuso, atsižvelgiant į Rekomendacijos dėl MVĮ „tikslą ir esmę“, nors apeliantė formaliai atitinka Rekomendacijoje dėl MVĮ nustatytus kriterijus (o tam neprieštaraujama skundžiamame sprendime).

Skundžiamame sprendime padaryta akivaizdi vertinimo klaida ir jis iš esmės negalioja tiek, kiek jame konstatuota, kad apeliantė „nepatyrė trukdžių, kurių įprastai patiria MVĮ“ (todėl apeliantė nelaikytina MVĮ pagal Rekomendacijos dėl MVĮ „tikslą ir esmę“).

____________

1 2015 m. rugpjūčio 18 d. Europos Komisijos patvirtinimo komisijos sprendimas.

2 OL L 359, 2012, p. 45.

3 OL L 11, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 235.

4 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003, p. 36).