Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 26. jūlijā European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) iesniedza par Vispārējas tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 22. maija spriedumu lietā T-604/15 Ertico – ITS Europe/Komisija

(Lieta C-572/19 P)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (pārstāvji: M. Wellinger un K. T'Syen, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 22. maija spriedumu lietā T-604/15;

atcelt apstrīdēto lēmumu 1 un apstiprināt apelācijas sūdzības iesniedzējas MVU (mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums) statusu, un

piespriest Komisijai atlīdzināt šajā tiesvedībā, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam tās iesniedzēja ir izvirzījusi trīs pamatus.

Pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda, konstatējot, ka i) Komisijas Lēmuma 2012/838/ES (2012. gada 18. decembris) par tādu noteikumu pieņemšanu, kas nodrošina dalībnieku pastāvēšanas un juridiskā statusa, kā arī to darbības spēju un finansiālo spēju konsekventu pārbaudi netiešās darbībās, kas tiek atbalstītas piešķīruma veidā saskaņā ar Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem un Eiropas Atomenerģijas kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības un mācību darbībām kodolenerģijas jomā 2 , pielikuma 1.2.6. un 1.2.7. iedaļā un ii) Padomes Regulas (EK) Nr. 58/2003 (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus 3 , 22. pantā ir paredzēti divi dažādi tiesību aizsardzības līdzekļi.

Pārsūdzētajā spriedumā ir kļūdaini piemērots un pārkāpts MVU ieteikums 4 , kā arī tajā ir pārkāpti tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības pamatprincipi (un tādējādi tajā ir pieļauta tiesību kļūda), atzīstot, ka ir juridiski pamatoti liegt apelācijas sūdzības iesniedzējai MVU statusu, pamatojoties uz MVU ieteikuma “mērķi un garu”, lai gan apelācijas sūdzības iesniedzēja formāli atbilst MVU ieteikumā paredzētajiem kritērijiem (kas pārsūdzētajā spriedumā nav apstrīdēts).

Pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un tas ir pēc būtības nepareizs daļā, kurā tajā ir secināts, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja “nav saskārusies ar grūtībām, ar kādām parasti saskaras MVU” (un ka apelācijas sūdzības iesniedzēja tādējādi nav MVU, ņemot vērā MVU ieteikuma “mērķi un garu”).

____________

1 Eiropas Komisijas Validācijas komitejas 2015. gada 18. augusta lēmums.

2 OV 2012, L 359, 45. lpp.

3 OV 2003, L 11, 1. lpp.

4 Komisijas Ieteikums (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV 2003, L 124, 36. lpp.).