Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie T-604/15, Ertico – ITS Europe / Komisja, wniesione w dniu 26 lipca 2019 r. przez European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation

(Sprawa C-572/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (przedstawiciele: M. Wellinger i K. T’Syen, avocats)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku wydanego przez Sąd w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie T-604/15.

stwierdzenie nieważności spornej decyzji1 i potwierdzenie, że wnosząca odwołanie ma status MŚP (mikro, małego czy też średniego przedsiębiorstwa).

obciążenie Komisji wszelkimi kosztami, w tym również kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swego odwołania wnosząca je podnosi trzy zarzuty.

Sąd w zaskarżonym wyroku dopuścił się naruszenia prawa w zakresie, w jakim uznał, że środki przewidziane, z jednej strony, w sekcjach 1.2.6 i 1.2.7 załącznika do decyzji Komisji 2012/837/UE, Euratom z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad zapewniających jednolitą weryfikację istnienia i statusu prawnego, a także zdolności operacyjnych i finansowych uczestników działań pośrednich wspieranych za pomocą dotacji w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych2 , i, z drugiej strony, w art. 22 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi3 stanowią odrębne środki zaskarżenia.

Sąd w zaskarżonym wyroku błędnie zastosował i naruszył zalecenie Komisji dotyczące definicji MŚP4 oraz podstawowe zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań (dopuszczając się w ten sposób naruszenia prawa) uznając, że, biorąc pod uwagę cel i ducha powyższego zalecenia, wnosząca odwołanie może zgodnie z prawem nie zostać uznana za MŚP, choć spełnia ona formalnie określone w tym zaleceniu kryteria dotyczące definicji MŚP (co nie zostało zakwestionowane w zaskarżonym wyroku).

Sąd dopuścił się oczywistego błędu w ocenie w zaskarżonym wyroku, który jest nieważny pod względem materialnym ze względu na to, iż Sąd uznał w nim, że wnosząca odwołanie „nie musi[ała] […] stawiać czoła utrudnieniom, którym muszą zazwyczaj stawiać czoła MŚP” (i z tego względu nie była ona MSP, „biorąc pod uwagę cel i ducha” zalecenia Komisji dotyczącego definicji MŚP).

____________

1 Decyzja panelu zatwierdzającego Komisji z dnia 18 sierpnia 2015 r.

2 Dz.U. 2012, L 359, s. 45.

3 Dz.U. 2003, L 11, s. 1.

4 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich (Dz.U. 2003, L 124, s. 36).