Language of document :

Odvolanie podané 26. júla 2019: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. mája 2019 vo veci T-604/15, Ertico – ETS Europe/Komisia

(vec C-572/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (v zastúpení: M. Wellinger a K. T’Syen, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 22. mája 2019 vo veci T-604/15,

zrušil napadnuté rozhodnutie1 a potvrdil postavenie odvolateľky ako MSP (mikropodniky, malé a stredné podniky), a

zaviazal Komisiu na náhradu trov tohto konania, vrátane trov konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolacieho dôvodu uvádza odvolateľka tri dôvody.

Napadnutý rozsudok je postihnutý nesprávnym právnym posúdením, keďže sa v ňom konštatuje, že i) oddiely 1.2.6 a 1.2.7 prílohy rozhodnutia Komisie 2012/838/EÚ2 z 18. decembra 2012 o prijatí pravidiel na zabezpečenie dôsledného overovania existencie a právneho postavenia účastníkov nepriamych akcií, ako aj ich prevádzkovej schopnosti a finančnej spôsobilosti, ktorí získavajú pomoc vo forme grantu v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností a siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy, a ii) článok 22 nariadenia Rady č. 58/20033 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov spoločenstva, sa týkajú samostatných opravných prostriedkov.

Napadnutý rozsudok nesprávne používa a porušuje odporúčania o MSP4 a je v rozpore so základnými právnymi zásadami právnej istoty a ochrany legitímneho očakávania (a je teda postihnutý nesprávnym právnym posúdením), keďže sa v ňom konštatuje, že je právne prípustné odoprieť odvolateľke postavenie MSP založené na „účele a duchu“ odporúčaní o MSP, napriek tomu, že odvolateľka formálne spĺňa kritériá stanovené v odporúčaniach o MSP (čo nie je spochybnené v napadnutom rozsudku).

Napadnutý rozsudok je postihnutý nesprávnym právnym posúdením a je z hmotnoprávneho hľadiska neplatný v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje, že odvolateľka „nebola vystavená takému znevýhodneniu, akým sú obvykle vystavené MSP“ (a že odvolateľka teda nie je MSP podľa „účelu a ducha“ odporúčaní o MSP).

____________

1 Rozhodnutie validačnej komisie Európskej komisie z 18. augusta 2015.

2 Ú. v. EÚ L 359, 2012, s. 45.

3 Ú. v. EÚ L 11, 2003, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 235.

4 Odporúčania Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov [neoficiálny preklad] (Ú. v. EÚ L 124, 2003, s. 36).