Language of document :

Pritožba, ki jo je European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) vložila 26. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 22. maja 2019 v zadevi T-604/15, Ertico - ITS Europe/Komisija

(Zadeva C-572/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (zastopnika: M. Wellinger in K. T'Syen, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 22. maja 2019 v zadevi T-604/15;

izpodbijano odločbo1 razglasi za nično in potrdi status MSP (mikro, malo in srednje podjetje) pritožnice; in

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

V izpodbijani sodbi je bilo napačno uporabljeno pravo s tem, da je bilo ugotovljeno, da se (i) točki 1.2.6 in 1.2.7 Priloge k Sklepu 2012/838/EU2 z dne 18. decembra 2012 o sprejetju pravil za zagotovitev doslednega preverjanja obstoja in pravnega statusa ter poslovnih in finančnih sposobnosti udeležencev pri posrednih ukrepih, ki prejemajo podporo v obliki donacij v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti ter sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanj in (ii) člen 22 Uredba Sveta (ES) št. 58/20033 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti nanašajo na različni pravni sredstvi.

V izpodbijani sodbi je napačno uporabljeno in kršeno Priporočilo MSP4 ter kršeni temeljni pravni načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj (in torej napačno uporabljeno pravo) s tem, da je bilo ugotovljeno, da je pravno dopustno pritožnici zavrniti status MSP na podlagi „cilja in namena“ Priporočil MSP, kljub temu, da pritožnica formalno izpolnjuje merila iz Priporočila MSP (čemur se v izpodbijani sodbi ne oporeka).

Izpodbijana sodba vsebuje očitno napako pri presoji in je z materialnega vidika neveljavna v delu, v katerem je ugotovljeno, da se pritožnica „ni soočala z ovirami, s katerimi se MSP-ji navadno soočajo“ (in da zato pritožnica ni MSP v smislu „cilja in namena“ Priporočila MSP).

____________

1 Odločba odbora za potrjevanje Evropske komisije z dne 18. avgusta 2015.

2 UL 2012, L 359, str. 45.

3 UL 2003, L 11, str. 1.

4 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL 2003, L 124, str. 36).