Language of document :

Överklagande ingett den 26 juli 2019 av European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) av den dom som tribunalen (fjärdeavdelningen) meddelade den 22 maj 2019 i mål T-604/15: Ertico - ITS Europe mot kommissionen

(Mål C-572/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (ombud: M. Wellinger och K. T'Syen, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen den 22 maj 2019 i mål T-604/15,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet1 och fastställa att klaganden är ett bolag inom SMF-kategorin (mikroföretag eller litet eller medelstort företag), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som uppkommit vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat tre grunder.

Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen fann att (i) punkterna 1.2.6 och 1.2.7 i bilagan till kommissionens beslut 2012/838/EU2 av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende på deras existens, rättsliga status samt operationella och ekonomiska kapacitet, när det gäller indirekta åtgärder som får stöd i form av ett bidrag inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration och Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet och (ii) artikel 22 i rådets förordning nr 58/20033 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram, avser två olika rättsmedel.

Tribunalen har i den överklagade domen gjort sig skyldig till felaktig tillämpning och åsidosättande av SMF-rekommendationen4 . Tribunalen har vidare åsidosatt två grundläggande rättsprinciper, det vill säga principen om rättssäkerhet och principen om skydd för berättigade förväntningar (och har därför gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning), genom att finna att det är lagenligt att inte bevilja klaganden ställning som litet eller medelstort företag på grundval av ”syftet och andemeningen” i SMF-rekommendationen trots att klaganden formellt uppfyller kriterierna i nämnda rekommendation (vilket inte motsägs i den överklagade domen).

Tribunalen gjorde en uppenbart oriktig bedömning i den överklagade domen. Den överklagade domen är materiellt ogiltig, i den mån det däri fastställs att klaganden ”inte var utsatt för de nackdelar som vanligtvis kännetecknar SMF-kategorin” (och att klaganden därför inte kunde anses utgöra ett litet eller medelstort företag på grundval av ”syftet och andemeningen” i SMF-rekommendationen).

____________

1 Beslut från Europeiska kommissionens valideringsgrupp av den 18 augusti 2015.

2 EUT L 359, 2012, s. 45.

3 EGT L 11, 2003, s. 1.

4 , Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 2003, s. 36).