Language of document :

Жалба, подадена на 8 май 2019 г. от José-Ramón Herrero Torres срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 8 март 2019 г. по дело T-326/18 — Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Дело C-369/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: José-Ramón Herrero Torres (представител: J. Donoso Romero, abogado)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С решението си от 15 юли 2019 г. Съдът (състав по допускане на касационните жалби) отказва да допусне касационно обжалване на решението и възлага на José-Ramón Herrero Torres да поеме направените от него съдебни разноски.

____________